strom

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia

Zákazové dopravné značky

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel vodičom motorového vozidla 60€
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel vodičom nemotorového vozidla 20€
Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel 60€
Zákaz predchádzania 60€

V prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účasníka cestnej prevázdky 100€
Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia 150€
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 30€
Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej prevádzky 100€
Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnenií úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad antiradar) 150€
Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napr. antiradar) takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie 100€

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 30€
Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a spolujazdec podliehajú 60€
Jazdenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke, alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórie L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórie L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) 60€

Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zadiadení

Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 60€

Pokuty za prekročenie rýchlosti

V obci prekročenie o [km/h] Pokuta Mimo obce prekročenie o [km/h] Pokuta
6–10 10€
11–15 30€ 11–15 20€
16–20 50€ 16–20 30€
21–25 70€ 21–25 50€
26–30 100€ 26–30 80€
31–35 150€ 31–35 120€
36–40 200€ 36–40 150€
41–45 250€ 41–45 200€
46–50 300€ 46–50 280€
51–55 350€ 51–55 350€
56–60 400€ 56–60 400€
61–65 450€ 61–65 450€
66–70 550€ 66–70 550€
viac ako 71 650€ viac ako 71 650€

Povinnosti vodiča

Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 60€
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 30€
Nedanie prednosti chodcovi alebo ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 60€
Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, ktorých vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 60€
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 60€
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky 30€
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60€
Používanie telefónneho prístroja vodičom počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky (hands free) alebo vykonávanie inej obdobnej činnost, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 60€
Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky 30€
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60€
Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 60€
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak motorové vozidlo použije v súlade s osobnými predpismi 150€

Jazda vozidlami

Spôsob jazdy

Jazda v protismere časti vozovky alebo jazdného pruhu

V neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy, stúpania a pod.) 100€
V ostatných prípadoch 60€
Ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150€
Jazda po krajnici, s vínimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky 150€

Odbočovanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50€
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 60€
Nezabezpečenie odbočenia s pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 30€
V prípade spôsobenia dopravnej nehody 60€
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku 60€
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60€
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100€
Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60€

Jazda v jazdných pruhoch

Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než pravom jazdnom pruhu 60€
Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 metrov, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45km/h v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy 60€
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100€
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60€

Jazda v mimoriadnych prípadoch

Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou 60€
Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50€
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60€
Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu 30€
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60€
Nezastavenie vozidla za vozidlom v pravidelne verejnej doprave osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupištia na zvýšenom električkovom koľajovom páse 60€
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb 60€

Obchádzanie

Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 60€

Predchádzanie

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 50€
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním 60€
Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 60€
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 60€
Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané 150€

Zastavenie a státie

Zastavenie na obojsmernej ceste

V protismere vľavo 30€
Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh so šírkou najmenej 3 metre pre oba smery jazdy 60€
Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom výjazd z parkovacieho mi­esta 60€
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 metra 60€
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja alebo chodníka 60€
Neumožnenie vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb výjazd zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60€
Vodič vozidla verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 60€
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní
Pri spôsobení dobravnej nehody 60€
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba
Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach 60€
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15m pred a za nimi 150€
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60€
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktoron ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5m 60€
Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejnej prístupnej zeleni, na ostrovčekoch deliacich pásov, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60€
Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel 60€
Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh najmenej 3,5m 60€
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravým postihnutím, ak nejde vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 60€

Výstražné znamenia

Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 30€

Osvetlenie vozidiel

Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za zníženej viditeľnosti 20€
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 60€
Neosvetlenie motorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 20€
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30€
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci, alebo na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo na ceste mimo obce 60€

Vozidlá so zvláštnými výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy 100€
V prípade ohrozenia takýchto vozidiel 150€
Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 60€
Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidles právom prednostnej jazdy 60€

Prekážka cestnej premávky

Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 60€
Neoznačenie prekážky cestnej premávky 60€

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá a parkovacieho preukazu 60€

Otáčanie a cúvanie

Ohrozenie ostatných učastníkov cestnej premávky pri cúvaní 60€
Nezabezpečenie otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 60€
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 60€